+32 488 10 86 83 info@greo.be

Waarom ook u de begeleiding van ProfiConsult neemt als uw insolventiefunctionaris bij de GRP-bescherming.

Als ondernemer kan u zich laten bijstaan door ProfiConsult. We opereren als bedrijfsconsulent vanuit een ruime ervaring als schuldbemiddelaar, vereffenaar en insolventiefunctionaris. We opereren empathisch met mensen, pragmatisch met feiten.

Op 1 april 2015 bestond de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen zes jaar. Naar aanleiding van deze verjaardag organiseerden de CAP en het OECCBB een congres onder leiding van Alain Zenner. Daar werd duidelijk dat de wet, ondanks een grondige herziening in 2013, niet de gewenste resultaten opleverde. Op heden laat de uitvoering in de praktijk nog steeds vaak te wensen over. Dit droevige resultaat omwille van 2 hoofdreden, ten eerste omdat de handelsrechtbank alleen de ‘zware’ gevallen oproept en vervolgens alleen deze bedrijven verder onder de loep neemt, ten tweede omdat bedrijfsondersteunende autoriteiten uit de private sector vaak te laat gecontacteerd worden. Dit heeft als gevolg dat een meerderheid van ondernemingen na een GRP-traject alsnog in faling gaan en ook de leveranciers en contracten hun belangen geschaad weten.

ProfiConsult wil als bedrijfsconsulent met bedrijfsondersteunende diensten anticiperen en het verschil maken. Wij spelen om te winnen, andere spelen om niet te verliezen.

Alleen door anticipatie wordt het mogelijk om te onderhandelen met de toekomst. Ervaring bij ProfiConsult wijst uit dat dat de wet nog steeds heel wat pijnpunten vertoont en dat het met de GRP-toepassingen veel beter kan. Wil de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen ooit op grote schaal een succes worden dan moeten meer onderneming vroegtijdig gecontacteerd worden zodat de overlevingskansen van ondernemingen die een beroep doen op de GRP-procedure fors omhoog gaan. Zo gaan we op een actieve manier, o.a. via de accountants, op zoek naar ondernemers die hun beroepsmatige activiteiten en solvabiliteit geschokt weten. In eerste orde opereren we vanuit de stelling ‘voorkomen is beter dan genezen’. Onze ervaring wijst uit dat men als ondernemer alle belang heeft bij een preventief bedrijf beleid.

Er dient vooral meer zekerheid te worden geboden voor de leverancier, zij dienen vooral te worden beschermt tegen de guerrilla van RSZ en fiscale overheid. De herstelkuur en genezing van de ondernemingen in GRP dienen beter te worden opgevolgd. Na een grondige evaluatie zien we ons bij ProfiConsult geplaatst om een bijdrage te leveren.

Vergelijken we onze diensten aan ondernemers met de geneeskunde diensten dan zou u het Preventief Bedrijf Beleid van ProfiConsult kunnen vergelijken met een zeer goed georganiseerde en regelmatige proactief uitgevoerde medische screening van een bevolkingsgroep.

Mensen die ‘gebreken’ vertonen wordt dan tijdig de juiste vitamimen of kuren aangeboden zodat mogelijk ernstige ziektes tijdig kunnen vermeden worden. GRP zou u dan kunnen zien als een ziekenhuisopname ten gevolge van een volledige verzwakking (en soms palliatieve zorg) dit ten gevolge van verwaarlozing of een ongeval. Met de talrijke mogelijkheden die door onze welvaartsstaat worden geboden kan een dergelijke evolutie faciliteren.

Binnen het kader van de palliatieve zorgen past dan ook de faillissementswetgeving en de wetgeving inzake verschoonbaarheid. Die zogenaamde ‘verschoonbaarheid’ moeten we – zoals Europees beslis – faciliteren als een tweede kans voor de gefailleerde en moet het stigma van het faillissement, zoals we dat in tal van Europese landen vaak zien, trachten weg te werken.

Binnen de GRP, wat een gerechtelijke en dus openbare procedure omvat, blijft de herstellende onderneming echter met een fundamenteel probleem zitten. Na de gerechtelijk homologatie van het herstelplan eindigt de opschorting en dus ook de GRP-procedure. Dan pas wordt werk gemaakt van de daadwerkelijke uitvoering van het herstelplan. Dit kan wettelijk gezien een periode van vijf jaar beslaan. Voor ondernemingen die gebruik maken van de GRP-wetgeving waarvoor die in belangrijke mate bedoeld was, kan dit in de praktijk heel wat minder tijd in beslag nemen. Als de plotse en acute problemen bv. sneller verholpen zijn.  

Het lijkt dus noodzakelijk om bij beëindiging van een correct uitgevoerd herstelplan dit, ‘operatie geslaagd en de patiënt is opgestaan en verdergegaan’, vervolgens ook door de handelsrechtbank te laten attesteren via een te publiceren vonnis. Het is hierbij niet noodzakelijk de bedoeling dat de handelsrechtbank zich ook uitspreekt over de al dan niet herwonnen gezondheid van de patiënt. De handelsrechtbank dient enkel vast te stellen en attesteren dat het bedrijfscontinuïteitsplan volledig en correct werd uitgevoerd. Dit kan in belangrijke mate bijdragen tot een volledige relance van de onderneming dat zijn GRP-bedrijfscontinuïteitsplan heeft uitgevoerd. Door een verdere uitbreiding van de GRP heeft de rechtbank de mogelijkheid om de onderneming die een herstelplan uitvoert, dus na de homologatie, op te volgen.

GRP dat is allemaal leuk en aardig maar kunnen we de boel niet gewoon rustig opdoeken?

Inderdaad dat kan je doen. Er zijn trouwens tal van alternatieven. Eentje daarvan is de deficitaire vereffening, hierbij gaat het om een weloverwogen vereffening. Binnen het kader van een vereffening van een vennootschap kan zowel een overdracht van de activiteiten als een stopzetting worden gerealiseerd. Voordeel hierbij is dat de aandeelhouders zelf “hun” vereffenaar kiezen, terwijl onder de vereffening de activiteiten ook kunnen worden voortgezet, b.v. met het oog op een overdracht of betere realisatie van het actief. Zelfs al zou het actief niet volstaan om alle schulden te voldoen, kan voor een vereffening worden gekozen, zonder verplicht te worden aangifte van faillissement te doen. Zeker bij een deficitaire vereffening is het wel van belang dat er voldoende waarborgen zijn dat de rechten van de schuldeisers niet zullen worden geschaad en dat dergelijke vereffening correct verloopt. Een externe vereffenaar is dus aangewezen. Bij een deficitaire vereffening is er een zekere controle van de Ondernemingsrechtbank, terwijl deze, wanneer er onvoldoende waarborgen zijn op een correcte afhandeling, ook zou kunnen beslissen de vereffenaar te vervangen door een vereffenaar door de rechtbank aangesteld.

Andere alternatieven

Andere alternatieven voor een faling zijn:

  • De ganse boel overdragen aan derde. Proficonsult kan u ook daar bij van dienst zijn. Binnen de 2 weken vinden we een kandidaat overnemer.
  • Vereffening met overname van schulden door de aandeelhouders. Hierbij nemen de aandeelhouders de resterende schulden uit de vennootschap op zich, zodat de vereffening niet-deficitair kan worden afgesloten;
  • Deficitaire geruisloze fusie. Hierbij wordt de deficitaire 100% dochtervennootschap overgenomen door de moedervennootschap.

Belangrijk is dat bij elke herstructurering u er dient over te waken dat u de rechten van schuldeisers niet op een bedrieglijke wijze benadeelt, zelfs lijkt dit op het eerste zicht niet zo. Het is namelijk bijzonder vervelend wanneer een schuldeiser zich om gegronde redenen kan kanten tegen een herstructurering, met mogelijke persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders tot gevolg.