+32 488 10 86 83 info@greo.be

Voordelen en aandachtspunten bij een GRP.

Als ondernemer kan je zelf het volledig beheer van de onderneming en goederen behouden, op voorwaarde dat de gedelegeerd rechter op de hoogte wordt gehouden van de toestand van de onderneming.
De onderneming geniet tijdelijke bescherming tegen schuldeisers, dit reeds vanaf de neerlegging van het verzoekschrift, tot de uitspraak van de rechtbank over toelating tot de procedure gedurende de opschortingsperiode.

Opschortingsperiode, wat is dat?
Wanneer de rechter de procedure toestaat, bepaalt hij de lengte van de periode van opschorting. Hiermee wordt bedoeld de periode waarin de schuldenaar een reorganisatieplan moet uitwerken. Dit kan maximaal voor zes maanden, eventueel verlengbaar met maximaal zes maanden.

Bescherming komt wie ten goede?
De opschorting biedt bescherming aan; de echtgenoot, gewezen echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de schuldenaar die mede verbonden is voor de betreffende schulden.
De opschorting geldt niet voor de medeschuldenaars en in principe ook niet voor de borgstellers.
Echter, de natuurlijke persoon die zich kosteloos voor de schuldenaar borg heeft gesteld kan aan de rechtbank een verzoekschrift richten. In dat verzoekschrift vraagt men de rechtbank dat wordt vastgesteld dat het bedrag van de persoonlijke zekerheid niet evenredig is met de mogelijkheid die hij heeft de schuld terug te betalen op het ogenblik waarop de opschorting wordt toegekend. Die mogelijkheid kan door de rechtbank worden beoordeeld, dit zowel ten aanzien van de borgsteller zijn roerende en onroerende goederen als ten aanzien van zijn inkomsten. Hier zal de rechtbank geval per geval kunnen oordelen of de borgsteller het voordeel van de opschorting kan genieten.

Wat houdt deze bescherming concreet in?
In deze periode van opschorting kan de onderneming niet failliet verklaard en niet gerechtelijk ontbonden worden.
Tijdens de opschorting geldt voor de schulden die zijn opgenomen in de opschorting (dit zijn de schulden die dateren van voor datum van toelating tot de procedure. Deze zijn opgenomen in een lijst van bedragen per schuldeiser, welke zijn bijgevoegd bij het verzoekschrift) het volgende:

 • er is geen nieuw deurwaardersbeslag meer mogelijk
 • er kunnen geen roerende of onroerende goederen meer verkocht worden door schuldeisers. (let op! Dit is de belangrijkste verandering sinds de WCO werd uitgebreid naar GRP) Tenzij de verkoopdag hiervan gepland is binnen de twee maanden na het neerleggen van het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie. De rechtbank kan alsnog beslissen om deze verkopen te schorsen onder bepaalde voorwaarden. (zie wettekst). 
 • er moeten geen betalingen gedaan worden voor deze schulden

Let wel:

  • eerder gelegde beslagen behouden hun bewarend karakter
  • omzetting van hypothecaire volmachten blijft mogelijk
  • bescherming geldt in principe niet voor borgstellers, behalve bij overdracht onder gerechtelijk gezag
  • nieuwe schulden mogen niet worden gemaakt d.w.z. de facturen of verplichtingen die dateren van na toelating tot de procedure moeten binnen de normale termijn worden betaald.
 1. Spreiding van schulden, waarbij de openstaande schulden kunnen gespreid worden op een termijn van 5 jaar voor gewone schuldeisers en op een termijn van 2 jaar voor bevoorrechte schuldeisers ( dit zijn diegenen die een hypotheek hebben gevestigd).
 2. Mogelijkheid tot schuldvermindering opgenomen in het reorganisatieplan. Er kan voorzien worden in een kwijtschelding van interesten, schadebeding, etc. Daarnaast kan ook bepaald worden dat er maar een deel van de hoofdsom zal worden terugbetaald. Dit kan leiden tot een aanzienlijke schuldvermindering. Hierbij kan een verschillende regeling worden voorgesteld voor wat betreft bepaalde categorieën van schuldvorderingen, dit onder meer op grond van de omvang of van de aard ervan.
 3. Bevrijding van restschulden ten gunste van de natuurlijke persoon van wie de onderneming geheel werd overgedragen. Deze persoon kan door de rechtbank ontlast worden van de restschulden die overblijven na overdracht, indien deze persoon ongelukkig en te goeder trouw blijkt.

Wil u de economische schade beperken en uw onderneming tijdig nieuw leven inblazen? Dan dient u als ondernemer tijdig en bewust de realiteit van de problematiek in uw onderneming onder ogen te zien. Bent u hiertoe bereid in een vroeg stadium, als de eerste signalen opduiken, dan is de kans op succes groot voor u en uw onderneming. Ervaring duidt dat men als ondernemer soms te lang de realiteit niet willen erkennen of onder ogen zien. GRP en andere falingpreventie programma’s tonen aan dat de meeste ondernemers zich maar al te vaak de kop in het zand steken, niet bewust (willen) zijn van de problematiek binnen de onderneming. Het blijken vooral de mannen die als ondernemer in dat bedje ziek zijn. Vrouwen zijn, wat het erkennen van problemen en het aanvaarden van hulp betreft, vaak veel realistischer. De drempel om support te aanvaarden van een externe partner ligt bij vrouwen positief laagdrempelig. Jammer voor de mannen, soms gehinderd door hun ego, te lang de reorganisatie uitgesteld en vervolgens vaak zich geconfronteerd wetende met hun getrek aan een dood paard.

In de afgelopen jaren wordt de gerechtelijke reorganisatie getoetst aan de realiteit van de praktijk. Hieruit blijkt dat een goede begeleiding doorheen de procedure essentieel is. Echte preventie mét behulp van een bedrijfscontinuïteitsplan kan enkel een uitvoering vinden door een proactieve aanpak waarbij de ondernemer en zijn contractanten in volle respect worden benaderd.

Ook na de wetswijziging van 1 augustus 2013 blijkt nog steeds dat vooral het luik handelsonderzoeken veelal een slag in het water zijn. De door de wet beschreven ‘red lights’ zijn nochtans signalen die wijzen op een zware en diepgewortelde problematiek. Elke handelsrechtbank heeft trouwens de mogelijkheid om zelf onderzoek te voeren en desgewenst initiatieven te nemen. Sommige rechtbanken hebben ook lovenswaardige pogingen ondernomen om een degelijk handelsonderzoek uit te bouwen. Sommige rechters in handelszaken kunnen met kennis van zaken ageren. Maar in tegenstelling tot de wil van de wetgever zien we veel rechters die het (preventief) handelsonderzoek niet als een onderdeel zien van hun ‘natuurlijke rol’ als rechter in handelszaken.

Hoe in de praktijk veel rechters het handelsonderzoek zien:

 • als een taak die veeleer aan het openbare ministerie dient te worden toevertrouwd
 • als een onderzoek met een louter zuiverende functie toewijzen (opsporen en wegsnijden van ziek weefsel).

De handelsrechtbank heeft als juridische apparaat bij een handelsonderzoek nochtans een duidelijk afgebakende federale bevoegdheid. Een bedrijfsondersteunende organisatie zoals ProfiConsult heeft een regionale bevoegdheid. Bij een handelsonderzoek van de handelsrechtbank wijst de wet duidelijk op signalen die in rekening kunnen genomen worden bij het identificeren van ondernemingen in moeilijkheden die dan vervolgens bij de handelsrechtbank kunnen uitgenodigd worden. Wil de wetgever echt werk maken van een degelijk opsporingsbeleid en bedrijfsondersteuning, dan dienen hiervoor de nodige middelen te worden vrijgemaakt. Dat is tot op heden op grote schaal nog steeds niet van toepassing.

The Cold Hard Truth? Het juridisch apparaat ontfermt zich in de praktijk meestal louter om de zwaardere cases. De meerderheid van ondernemingen die alarmerender signalen vertonen worden in de praktijk door de overheid niet eens tijdig gecontacteerd. Daarom dat het succes bij GRP op een grote schaal enkel toepassing kan vinden in een kader dat zich niet gebonden of onderworpen weet aan het juridisch apparaat. De vraag dient bijgevolg gesteld of er voor een duidelijk gedefinieerd tweesporenbeleid geopteerd moet worden. Het antwoord ligt voor de hand. Daarom gaan we bij ProfiConsult zelf actief op zoek naar ondernemers die onze bescherming en steun verdienen. Als partner doen we vaak beroep op accountants omdat zij het best geplaatst zijn en manco’s binnen kun klantenbestand kunnen detecteren.

Vér weg van ‘zware’ cases die daar het juridisch apparaat opgespoord werden, daar vindt ProfiConsult de ruimte voor minder juridische dwang. Dat de handelsrechtbank, in haar functie van juridisch apparaat, zich tracht te focussen op de zwaardere cases dat is prima. Het laat andere ondernemers die problemen ervaren de vrijheid om een beroep te doen op ProfiConsult als autoriteit op vlak van bedrijf continuïteit. De ruimte en creatieve vrijheden om uw onderneming proactief te ondersteunen wordt u door ProfiConsult geboden. Met bedrijfsondersteuning en een goed onderbouwd falingpreventieprogramma zoals we dat bij ProfiConsult bieden heeft u als ondernemer meer kans op slagen.