+32 488 10 86 83 info@greo.be

Verlost worden van schulden, sociale uitkeringen en andere voordelen verkrijgen zodat ik financieel kan herstellen nadat ik in faling ging, is dat mogelijk?

Ja er zijn tal van mogelijkheden om (minstens deels) verlost te worden van je schulden. Naast de schuldkwijtschelding, die je o.a. kan verkrijgen via een minnelijk of een collectief akkoord, bestaan er nog tal van andere mogelijkheden om bevrijd te worden van schulden. Indien je beladen met schulden, bvb ten gevolge van een faling, doorstart met een volgende onderneming dan kan je met kennis van zaken genieten van een voordelig gereduceerd sociaal tarief zodat je veel minder sociale lasten dient te betalen dan je concurrenten die niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Daar stopt jouw voordeel als ondernemer niet want je kan naast de geoptimaliseerde sociale lasten tevens ook maandelijks een basisinkomen genieten van minimaal 1.200 euro. Met jouw verkregen ‘pennies from heaven’, deze in een grootorde van meer dan 14.000 euro per jaar, kan je de eerste onkosten die als ondernemer op je weg komen makkelijker het hoofd bieden.

Voor diegene die the red pill https://en.wikipedia.org/wiki/Red_pill_and_blue_pill kennis nog niet tot zich namen, zij die nog berustend opereren onder the blue pill https://en.wikipedia.org/wiki/Red_pill_and_blue_pill , voor hen klinkt het allicht nieuw in de oren:

– Gans de samenleving en de volledige structuur van de welvaartstaat is gefundeerd op currentie die geen back up vindt in een echte waarde zoals bvb goud. De overheden, banksters, verzekeringen en het wereldwijde rechtssysteem draait op en rond schulden. Degene die schulden maken verkrijgen meer rechtsmiddelen ter beschikking om de schulden niet te hoeven terug te betalen dan diegene die de uitstaande schulden trachten in te vorderen. Het insolventie game en de ganse schulden industrie is big business.

– Het systeem van ‘sociale’ uitkeringen, premies, tal van bonussen en subsidies, (huur) en andere mogelijke toeslagen, overwegend zijn dit zoethoudertjes om het kleine klootjesvolk afhankelijk te houden van de overheid. De burger moet meestal door tal van hoepeltjes springen en zich naar regeltjes blijven schikken om de beloning te krijgen. Te weinig om goed te kunnen leven, net voldoende om bij voorwaardelijke gratie van de overheid te overleven. Mensen die zich niet voorzien in andere financiële middelen van bestaan laven zich slaafs als Pavlov’s dog aan datgene wat de overheid hen toewerpt.

Een overzicht van je mogelijkheden:

Vanuit de overheid voorziet de sociale zekerheid in:

 1. een Vrijstellingsmogelijkheden inzake vennootschapsbijdrage 
 2. een mogelijkheid om vrijstelling van sociale bijdragen aan vragen omwille van je behoeftigheid

Deze twee sociale procedures hebben niet alleen als voordeel dat de totale schuld daalt, er kunnen ook nog bijkomende rechten uit voortkomen. De sociale zekerheid mag trouwens in de gerechtelijke reorganisatie geen akkoord geven om vorderingen te laten vallen. Een procedure via uw sociaal verzekeringsfonds kan een uitweg bieden als u er niet in slaagt deze vordering via een akkoord met andere schuldeisers te laten verminderen.

 

De belastingdienst kan een deel van hun vordering op jou laten vallen indien jij aantoont dat je een structureel inkomstenprobleem hebt.

Wanneer? Als je belastingschuld, voor zover je kunt nagaan, onmogelijk voor jouw te betalen blijkt en je geen bezwaar meer kan aantekenen en niet langer naar de rechtbank kunt stappen omdat de termijn verstreken is of omdat je reeds vanuit de bevoegde instantie ongelijk kreeg, dan kun je wel nog de volgende stappen zetten: 

Wat? Ben je belastingplichtig en kan je de schuld aan de belastingdienst niet vereffenen dan kan je een kwijtschelding vragen. De hier bedoelde belastingschuld omvat:

 • Directe belasting en de verhogingen, de boetes en de interesten daarop.
 • BTW en de boetes plus de intresten daarop

Volgende schulden kun je niet laten kwijtschelden (wel kan je het voor de instanties knap moeilijk tot zelfs onmogelijk maken om de schulden bij jouw af te rekenen…)

 • Voorheffingen (roerende, onroerende en bedrijfsvoorheffing)
 • Verkeersbelasting & Belasting op in Verkeerstelling
 • Accijnzen
 • Speciale belastingen die verband houden met fraude
 • Registratie- en successiebelasting

Voorwaarden?

 • Je kan aantonen dat je niet kan betalen en je hebt je niet aantoonbaar kunstmatig arm gemaakt. Dit is een zeer belangrijk punt (Als de overheid kan aantonen dat je liegt dan kan je als nog de volledige schuld aangerekend krijgen) Een belangrijke ‘nuance’ bestaat uit het feit dat het voor de overheid een wereld van verschil maakt of een persoonlijk onvermogen tot stand kwam onder regie van de persoon zelf of dat het onvermogen tot stand kwam door het systeem van de overheid. De creatie van een persoonlijk onvermogen is iets wat we bijzonder sterk aanbevelen in het kader van uw persoonlijke bescherming tegen overheid en andere predators. Maar opgelet, een onvermogen opzetten en funderen dient doordacht en niet lichtzinnig te gebeuren.
 • Je hebt de laatste 5 jaar nog geen kwijtschelding ( = onbeperkt uitstel) gekregen.
 • Voor directe belastingen: Vennootschappen en vzw’s zijn uitgesloten. De echtgenoot die mogelijk mee kan aansprakelijk zijn voor de betaling kan wel kwijtschelding krijgen.
 • Voor BTW: Niet meer BTW plichtig zijn. Geen vennootschap of vzw zijn.
 • Een gedeelte van de schuld vereffenen – het bedrag wordt bepaald door de Adviseur generaal – Gewestelijk directeur van het Regionaal Invorderingscentrum.
 • In de praktijk mag je ook geen andere schulden hebben.

Werkwijze

De vraag mag komen vanwege de belastingplichtige of vanwege de echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd.

Deze kwijtschelding moet schriftelijk aangevraagd worden bij de Adviseur generaal – Gewestelijk directeur van het Regionaal Invorderingscentrum van jouw woonplaats. Dat adres staat op het aanslagbiljet. Hij/zij moet de aanvraag onderzoeken en binnen de zes maanden antwoorden met een gemotiveerde beslissing.

In het jargon heet dit een “onbeperkt uitstel van de invordering van belastingen”. Download een verzoekschrift voor onbeperkt uitstel.

Voeg (kopieën van) de nodige bewijzen als bijlage bij je uitleg / verzoekschrift.

Nuttig is ook een beschrijving en omschrijving van de omstandigheden waardoor je in financiële moeilijkheden geraakt bent. Houd dit beknopt en zakelijk.

Je verzoekschrift wordt gelezen en beoordeeld door een ambtenaar (dienaar van de overheid) Laat brutale eerlijkheid, beschuldigen of beledigingen aan het adres van de overheid en haar diensten dus achterwegen.

Gevolgen van de aanvraag

Vanaf de datum dat jouw verzoekschrift verstuurd is en tot datum dat er daarover een definitieve beslissing genomen is, kan de ontvanger (de overheidsdienst) de betaling van de belastingen waarvoor je het onbeperkt uitstel vraagt, niet meer afdwingen. Hij/zij (dienstdoende ambtenaar op de bevoegde overheidsdienst) kan wel nog bewarende maatregelen nemen maar kan deze maatregelen tot nadere orde niet meer uitvoeren. Houd bij het opstellen van je verzoekschrift steeds in je achterhoofd dat, als je verzoek afgewezen wordt, alle door jou verstrekte informatie dan kan worden gebruikt tegen je, in betrachting een betaling af te dwingen.

Het zou een onuitgesproken logica moeten vormen maar onze ervaring wijst uit dat veel mensen eraan voorbij gaan dus bij dezen: Wanneer je een verzoek richt, of fysiek aan tafel gaat, bij een overheidsdienst dan hebben zij een ‘aardig’ overzicht van datgene wat jouw persoon aan bezittingen / economische waarde heeft. Het spreekt voor zich dat jouw onderhandelingspositie als feitelijk onvermogende toch net dat beetje aangenamer en steviger is dan wanneer de dienstdoende ambtenaar weet heeft van je vermogendheid …

Wanneer een Gewestelijke directeur een onbeperkt uitstel weigert, kan je in beroep gaan. (meestal adviseren we om dat te doen) Je moet dan binnen de maand na de weigering een bezwaarschift sturen naar:

Beroepscommissie onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen

FOD Financiën

Beroepscommissie “Onbeperkt uitstel van de invordering”

Koning Albert II-laan 33 – bus 44

1030 Brussel

Download hier een model waarmee je de weigering van je aanvraag onbeperkt uitstel van belastingen kunt aanvechten.

Deze beroepscommissie beslist ‘normaal gezien’ binnen drie maanden na de ontvangst van je betwisting. Je krijgt dan een nieuwe beslissing per aangetekende brief.

Deze nieuwe beslissing is definitief, zolang je de voorwaarden vermeld onder “Kan ik het voordeel van het onbeperkt uitstel verliezen?” naleeft.

Lees meer over onbeperkt uitstel op de site van de FOD Financiën. 

Gespecialiseerd advies of hulp bij het invullen nodig? Contacteer ons.