+32 488 10 86 83 info@greo.be

Rol van de Accountant

Bij het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie moet een staat van activa en passiva worden toegevoegd. Bij de herziening van de insolventiewetgeving sinds 1 mei 2018 moet deze staat van activa opgesteld worden met bijstand van een externe accountant of bedrijfsrevisor (daar waar vroeger dezelfde staat van activa en passiva slechts onder “toezicht” van een cijferberoeper moest worden opgesteld)

De rol van de externe accountant of bedrijfsrevisor is bij wet voorzien dus belangrijker dan ooit voordien. Volgens de wetgever moet de externe accountant of bedrijfsrevisor het vertrouwen van de rechtbank in de voorgelegde cijfers versterken. Dit betekent dat de bijstand die de cijferberoeper levert niet louter een samenstellingsopdracht is maar eerder een opdracht die kan beschouwd worden als een objectiveringsopdracht waarbij de externe accountant of bedrijfsrevisor als cijferberoeper onder meer uitleg verschaft over de voornaamste objectiveringen die hij heeft uitgevoerd. De cijferberoeper verklaart vervolgens dat hij geen opmerkingen heeft te formuleren of in voorkomend geval, uitleg verschaft in geval van afwijkingen in de cijfers van de onderneming. De bijstand van de cijferberoeper mag natuurlijk niet van dien aard zijn dat men de onderneming-schuldenaar overmatig belast. 

Er moet waardering plaatsvinden van de onderneming met problemen. Dit om vast te stellen of een vordering bij faillissement boven water of onder water staat en om te bepalen of schuldeisers in geval van een faillissement beter af zouden zijn. Ook dit zal bij uitstek een taak worden die kan uitbesteed worden aan de accountant van de onderneming-schuldenaar. Dit accountant rapport kan van groot belang zijn in de reorganisatie procedure en de verwachting is dat hier voor accountants een stroom van werk en inkomsten kan uit voortkomen.

Daarnaast stelt de GRP-wet eisen aan de inhoud en onderbouwing van het voorgestelde akkoord. Zo moet het reorganisatie ontwerpakkoord een omschrijving van de financiële gevolgen per klasse bevatten. Verder moet het ontwerpakkoord een continuïteitsplan bevatten en dient te worden onderbouwd hoe het akkoord bijdraagt aan het voorkomen van een faillissement. Tot slot moeten er diverse financiële stukken worden bijgevoegd waaronder de jaarrekening, de balans en de winst- en verliesrekening over de laatste twee boekjaren. 

‘De accountant heeft volgens het wetsvoorstel dus verschillende rollen te vervullen.’ Zo zal hij eerst nauw betrokken zijn bij de totstandkoming van het ontwerpakkoord, vervolgens het opstellen en verzamelen van alle stukken met informatie. Tevens is het ook de rol van de accountant om de onderneming te waarderen, zodat kan worden vastgesteld welke crediteuren boven water en welke crediteuren onder water staan. 

In geval de schuldenaar een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid is of een rechtspersoon blijkt waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn dan moet deze eveneens een lijst van de vennoten bij het verzoekschrift voegen alsook het bewijs dat deze werden ingelicht over de procedure. 

Wanneer de schuldenaar een schorsing van de uitvoering van een onroerend beslag vordert, dient hij tevens een kopie van de gerechtsdeurwaardersexploten bij het verzoekschrift te voegen.  

Gelet op de sterke nadruk die de rechtbank legt op waarderingen die tot stand komen bij deskundige is er voor accountants een grote rol weggelegd bij de totstandkoming van een GRP akkoord te verwachten.