+32 488 10 86 83 info@greo.be

De kennisgeving aan schuldeisers en de reactie van schuldeisers bij kennisname van de kennisgeving moet ‘snel’ gebeuren

In de periode van opschorting moeten de schuldeisers binnen een termijn van 8 dagen individueel in kennis worden gesteld. De schuldeisers die het bedrag of de hoedanigheid van hun schuldvordering voor de rechtbank wensen te betwisten dienen zulks te doen ten laatste 1 maand voor de datum van de zitting waarop het reorganisatieplan gestemd zal worden. Dit betekent dat ook schuldeisers snel moeten reageren.

Reorganisatieplan, dit kan inhouden

Het herstelplan dient te voorzien in; de voorgestelde betalingstermijnen en de verminderingen op de schuldvorderingen in de opschorting, in kapitaal en interest, verhogingen, boeten en kosten. Behalve wat schuldvorderingen van de entiteiten bedoeld in [2 artikel I.1, tweede lid, 1°, c)]2  (2)<W 2018-04-15/14, art. 227, 059; Inwerkingtreding : 01-05-2018> , daar kan het plan zelfs voorzien in een mogelijkheid om schuldvorderingen om te zetten in aandelen.

Een herstelplan zal ook de plannen van gezondmaking beschrijven. Gedurende de procedure behouden aandeelhouder(s) en bestuurder(s) de volledige controle over hun onderneming, dit in tegenstelling tot een faillissement.

Het plan kan ook voorzien in een gedifferentieerde regeling voor bepaalde categorieën (klasse) van schuldvordering onder meer op grond van de omvang of de aard ervan, tevens kan ‘het belang’ van de schuldeisers bij het voorbestaan van de onderneming-schuldeiser in overweging worden genomen. (het belang van de hoofdleverancier gaat men allicht een andere klasse geven dan een vordering van de RSZ)

Als het plan in een gedifferentieerde behandeling van de schuldeisers voorziet, mag de behandeling van de openbare schuldeisers die een algemeen voorrecht genieten, niet minder gunstig zijn dan die welke de best behandelde gewone schuldeisers in de opschorting genieten. Tenzij….het reorganisatieplan voorziet in een strikte motivering, dan kan in een lager percentage worden voorzien.
Het plan kan voor bepaalde schuldeisers of categorieën (klasse) van schuldeisers dus lagere percentages voorstellen op basis van dwingende en met redenen omklede vereisten die verband houden met de continuïteit van de onderneming.

Wens je meer te weten over de Gedifferentieerde regeling, klik dan hier

Het plan kan eveneens in een maatregel voorzien voor de verzaking aan de interest, verhogingen, boeten en kosten of de herschikking van de betaling ervan, alsook in de prioritaire aanrekening van betalingen op de hoofdsom van de schuldvordering.

Het plan kan de mogelijke gevolgen evalueren die de goedkeuring van het plan zou meebrengen voor de betrokken schuldeisers. Het plan vermeldt welke schuldvorderingen er betwist zijn met toepassing van de artikelen XX.49 of XX.68, dit ten einde belanghebbenden in te lichten over de omvang en hun grondslag.
Het plan kan ook bepalen dat geen schuldvergelijking mogelijk zal zijn tussen de schuldvorderingen in de opschorting en de schulden van de schuldeiser-titularis die zijn ontstaan nadat de rechtbank de homologatie van het plan deed. Een dergelijk voorstel kan niet gedaan worden met betrekking tot samenhangende vorderingen.
Wanneer de continuïteit van de onderneming een vermindering van de loonmassa vereist, wordt in een sociaal luik van het reorganisatieplan voorzien, voor zover over een dergelijk plan niet eerder was onderhandeld. In voorkomend geval kan het in ontslagen voorzien.
Bij de uitwerking van dit plan worden de vertegenwoordigers van het personeel in de ondernemingsraad, of, indien er geen is, in het comité voor preventie en bescherming op het werk, of, indien er geen is, de vakbondsafvaardiging of, indien er geen is, een werknemersafvaardiging gehoord.

De GRP-wet bepaalt dat het minimumbedrag dat aan de schuldeisers moet toekomen niet minder dan 20% van het bedrag van de schuldvordering in hoofdsom mag bedragen. Het reorganisatieplan kan voorzien in een maatregel voor de verzaking aan de interesten, verhogingen, boeten en kosten of de herschikking van de betaling ervan, alsook in de prioritaire aanrekening van betalingen op de hoofdsom van de schuldvordering.

Het reorganisatieplan kan niet voorzien in:

  • (i) een vermindering of kwijtschelding van schuldvorderingen in de opschorting ontstaan uit arbeidsprestaties met uitsluiting van de fiscale of sociale bijdragen of schulden;
  • (ii) een vermindering van de onderhoudsschulden, noch van de schulden die voor de schuldenaar voortvloeien uit de verplichting tot herstel van de schade, die veroorzaakt is door zijn schuld en verbonden is aan het overlijden of aan de aantasting van de lichamelijke integriteit van een persoon en
  • (iii) een vermindering of kwijtschelding van strafrechtelijke boeten.