+32 488 10 86 83 info@greo.be

Indien de aanvraag tot gerechtelijke organisatie wordt goedgekeurd wat dan?

Dan is het de start van de gerechtelijke reorganisatie wat ervoor zorgt dat de schuldenaar voor maximaal 6 maanden (uitzonderlijk verlengbaar tot 18 maanden) bescherming geniet tegen de schuldeisers. Door die gunst van opschorting tot betaling moet men de schuldeisers tijdelijk niet meer betalen omdat men van rechtswege beschermd is tegen de schuldeisers (de schuldenaar heeft het recht om op vrijwillige basis wel nog betalingen te doen aan partijen die hij vrij kiest):

–         er kan geen enkele tenuitvoerlegging (beslag en openbare verkoop) worden gestart of voortgezet, noch op de roerende noch op de onroerende goederen

–         de onderneming kan niet failliet verklaard worden

–         een vennootschap kan gerechtelijk niet ontbonden of vereffend worden.

 De onderneming dient binnen de 14 dagen na het vonnis alle schuldeisers individueel op de hoogte te brengen van de opening van deze gerechtelijk procedure, met vermelding van volgende gegevens:

–         zonder vennootschap: de naam, de voornamen, de plaats en datum van geboorte, de aard van de voornaamste handelsactiviteit, de benaming waaronder die activiteit wordt uitgeoefend, het adres de plaats van de hoofdinrichting en het ondernemingsnummer van de schuldenaar in de Kruispuntbank van ondernemingen;

–         met vennootschap: de naam, de rechtsvorm, de aard van de uitgeoefende handelsactiviteit, de benaming waaronder die activiteit wordt uitgeoefend, de zetel van de vennootschap, de plaats van de hoofdinrichting en het ondernemingsnummer;

2° de datum van het vonnis waarop de procedure van gerechtelijke reorganisatie opent en welke rechtbank het heeft gewezen;
3° de naam en de voornamen van de gedelegeerd rechter en, in voorkomend geval, van de gerechtsmandataris die de schuldenaar bijstaat of van de voorlopige bestuurder, met hun adres;
4° de einddatum van de opschorting en, in voorkomend geval, de plaats, dag en uur bepaald om uitspraak te doen over een verlenging ervan;

5° in voorkomend geval, en indien de rechtbank ze reeds kan vaststellen, de voor de stemming en de beslissing over het reorganisatieplan vastgestelde plaats, dag en uur.

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd kan de onderneming van start gaan met de gerechtelijke reorganisatie. De lopende overeenkomsten blijven onverminderd voortbestaan. Toch kan de onderneming beslissen om lopende overeenkomsten niet meer uit te voeren tijdens de opschorting indien ze oordeelt dat dit een meerwaarde biedt (dienende is) in functie van het herstel of de overdracht van de onderneming. Die schuldeisers (contractanten bij lopende overeenkomsten) moeten dan wel behoorlijk verwittigd worden en hebben eventueel recht op een schadevergoeding.