+32 488 10 86 83 info@greo.be

Houdt de rechtbank in de gaten of het slecht gaat met mijn zaak?

(Art. XX.21 – 29 WER)
In elke ondernemingsrechtbank werkt een afdeling onder de naam “kamer voor ondernemingen in moeilijkheden”. Binnen deze afdelingen volgt (of tracht men te volgen) de toestand van alle ondernemingen die moeilijkheden ervaren. De ambtenaren binnen deze departementen streven ernaar om ondernemingen gezond te houden en waken tevens ook over de rechten van de schuldeisers. Deze kamers organiseren de zogenaamde ‘knipperlichtprocedures’, wat er op neerkomt dat ze de probleembedrijven opsporen. In theorie loopt dat als een geoliede machine, in de praktijk hoort men het piepen en kraken tot op de wandelgangen en ver daarbuiten;) Ondernemers in moeilijkheden kunnen door de dienstdoende ambtenaren binnenskamers opgeroepen worden om uitleg te verschaffen. De dienstdoende ambtenaren bij die departementen mogen echter geen advies geven, ze geven enkele en alleen waarschuwingen.

De procureur des konings ( = het openbaar ministerie, de “bewaker” van het strafrecht en het openbaar belang) heeft toegang tot deze gegevens, en krijgt ook een verslag van het onderzoek dat wordt gevoerd binnen de “kamer voor ondernemingen in moeilijkheden”. De procureur kan op basis daarvan een onderneming die schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden ervaart, dagvaarden in faillissement.

De criteria die men binnen deze kamers gebruikt voor het opsporen van manco’s zijn bij elke ondernemingsrechtbank anders! Zo zijn er sommige rechtbanken die intensief gebruik maken van de gegevens van het financieel informatiebureau Graydon, en andere helemaal niet. Het is wel officieel bepaald dat de griffie van de rechtbank van koophandel automatisch op de hoogte wordt gebracht van :

  1. veroordelende vonnissen waarbij de handelaar de gevorderde hoofdsom niet heeft betwist;
  2. handelaren die reeds twee kwartalen geen RSZ-bijdragen, BTW of bedrijfsvoorheffing meer betaald hebben;
  3. beslissingen waarbij aannemers hun erkenning wordt geschorst, waardoor ze niet meer mogen meedoen aan overheidsopdrachten;
  4. onbetaalde of geprotesteerde wissels of orderbriefjes;
  5. vonnissen die een einde maken aan een handelshuur of aan het beheer van een onderneming.

De gegevens worden bijgehouden door de griffie van de rechtbank. De ondernemers kunnen er op elk ogenblik ter plaatse kennis van nemen. Schuldeisers kunnen foutieve gegevens over zichzelf laten corrigeren.

Het is belangrijk dat je gevolg geeft aan de oproeping van de rechtbank. Anders kan het dossier doorgestuurd worden naar het openbaar ministerie en kan de onderneming gedagvaard worden in faillissement.