+32 488 10 86 83 info@greo.be

Hoe start men een procedure tot gerechtelijke reorganisatie op?

De procedure gerechtelijke reorganisatie wordt via verzoekschrift ingediend bij Regsol (www.regsol.be).

Laat duidelijk zijn dat een verzoekschrift grondig dient te worden voorbereid. Bij het opstellen van de boekhoudkundige staat en de kasplanning is er voor de meeste ondernemers behoefte aan bijstand van een externe adviseur. Een onderneming in (dreigende) moeilijkheden gaat zo’n verzoekschrift veel kans moeilijk kunnen opstellen zonder de bijstand van een externe adviseur zoals ProfiConsult.

Bij het verzoekschrift dienen 11 stukken te worden toegevoegd op straffe van nietigheid. Die stukken geven de rechtbank een beeld over de financiële toestand van de onderneming. Sommige van de stukken moeten opgesteld worden onder begeleiding van een bedrijfsrevisor, een externe accountant, een externe erkend boekhouder of een externe erkende boekhouder-fiscalist (Art.XX 41 WER):

1) een uiteenzetting van de gebeurtenissen waarop het verzoek van de schuldenaar is gegrond en waaruit blijkt dat naar zijn oordeel de continuïteit van zijn onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd is

2) een aanwijzing van de doelstelling of de doelstellingen waarvoor de schuldenaar het openen van de procedure van gerechtelijke reorganisatie aanvraagt

3) de vermelding van een elektronisch adres waarbij de schuldenaar zolang de procedure duurt, kan worden bereikt en waaruit hij de ontvangst kan melden van de ontvangen mededelingen

4) de twee recentste jaarrekeningen die volgens de statuten hadden moeten neergelegd zijn en de eventueel nog niet neergelegde jaarrekening van het laatste boekjaar of, indien de schuldenaar een natuurlijke persoon is, de twee recentste aangiftes in de personenbelasting; zo de onderneming geen twee boekjaren heeft bestaan, zal hij dit doen voor de gehele periode voor zijn oprichting

5) een boekhoudkundige staat die het actief en het passief weergeeft en de resultatenrekening die maximum drie maanden oud is, opgesteld met de bijstand van een bedrijfsrevisor, een externe accountant, een externe erkend boekhouder of een externe erkende boekhouder-fiscalist

6) een begroting met een schatting van de inkomsten en uitgaven voor ten minste de duur van de gevraagde opschorting, opgesteld met de bijstand van een externe accountant, een externe erkende boekhouder, een externe erkende boekhouder-fiscalist of een bedrijfsrevisor

7) een volledige lijst van de erkende of beweerde schuldeisers in de opschorting, met vermelding van hun naam, hun adres, het bedrag van hun schuldvordering, dit met de bijzondere vermelding van de hoedanigheid van buitengewone schuldeiser in de opschorting en van het goed dat is belast met een zakelijke roerende zekerheid of een hypotheek of dat eigendom is van de betrokken schuldeiser

8) een toelichting omtrent de wijze waarop de maatregelen en voorstellen die de debiteur (schuldenaar) overweegt de rendabiliteit en de solvabiliteit van de onderneming meent te kunnen herstellen. Tevens toelichten hoe men een eventueel sociaal plan meent in te zetten waarmee men de schuldeisers kan voldoen

9) een toelichting omtrent de wijze waarop de (debiteur) schuldenaar voldaan heeft aan de wettelijke of conventionele verplichtingen om de werknemers of hun vertegenwoordigers in te lichten of te raadplegen

10) de lijst van vennoten indien de schuldenaar een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid is of een rechtspersoon waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, en het bewijs dat de vennoten op de hoogte werden gebracht

11) een kopie van de exploten van bevel en van uitvoerende roerende en onroerende beslagen, zoals deze verschijnen in het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie en overdracht en collectieve schuldenregeling in het geval dat de schuldenaar de schorsing van de werkzaamheden van verkoop op onroerend uitvoerend beslag vordert.