+32 488 10 86 83 info@greo.be

Het nieuwe ‘normaal’ voor ondernemers,

de komende maanden of jaren?

GRP, de vroegere WCO –

de wet op de continuïteit van de onderneming.

;

Van recovery naar rescue

De Europese wetgever heeft de kijk op insolventie omgegooid. Van recovery culture bij het faillissement is de aandacht nu verschoven naar de rescue culture.

Reeds sinds 2012 wees de Europese Commissie de modernisering van regels inzake insolventie aan als “een kernactie om ondernemingen betere overlevingskansen te bieden waarbij ondernemers een herkansing krijgen”. Naar aanleiding hiervan heeft de Europese Commissie aan de lidstaten een aantal aanbevelingen gedaan en inmiddels ligt er ook een richtlijn. In reactie daarop is in tal van lidstaten (in lijn daarmee) een wetsontwerp voor de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) gepubliceerd.

Deze WCO, werd op 1 mei 2018 dan vervolgens omgedoopt tot GREO en heden ten daag spreekt de wetgever van GRP, is geïnspireerd op de Engelse scheme of arrangement en de Amerikaanse chapter 11-procedure. Beide regelingen bieden ondernemingen de mogelijkheid om buiten het faillissement een akkoord af te dwingen met de contractanten zodat de onderneming die in de problemen zit de gelegenheid krijgt zich te herstructureren. Bij het voorontwerp van een WCO procedure wordt sterk de nadruk gelegd op de waardering van de onderneming die de WCO-bescherming vraagt. In de Memorie van Toelichting wordt expliciet gesteld dat teneinde de herstructurering te doen slagen, de herschikking van juridische aspecten zoveel mogelijk moet worden gebaseerd op de economische waarde van de onderneming. Daarnaast wordt in de Memorie van Toelichting een onderscheid gemaakt tussen vorderingen die ‘boven water’ staan en vorderingen die ‘onder water’ staan.

Het zal voor veel ondernemers een enorme uitdaging worden om de continuïteit van hun onderneming te verzekeren. Als het voortbestaan van een onderneming in gevaar dreigt te komen kan men dus beroep doen op een procedure van gerechtelijke reorganisatie (GRP, de vroegere WCO of Wet Continuïteit Ondernemingen). Deze procedure geeft ondernemingen in financiële of dreigende financiële moeilijkheden de kans om deze uitdagende periode te overbruggen en een faillissement te vermijden. Er wordt een luwte gecreëerd waardoor er gewerkt kan worden aan een herstelplan.  

ProfiConsult heeft de broodnodige expertise in huis om ondernemingen doorheen de procedure van gerechtelijke organisatie te begeleiden en dit zowel op juridisch, financieel als bedrijfseconomisch vlak. Er kan ook gezorgd worden voor het zoeken naar investeerders, het voeren van boekhouding en zelfs het inzetten van ervaren (crisis) managers.

Laat hier bij aanvang duidelijk worden gesteld dat de procedure doorheen de jaren enkele malen van naam veranderde. De wetgever is gestart met ‘WCO’ vervolgens werd dat ‘GREO’ en heden spreekt de wetgever van ‘GRP’ en soms van ‘PGR’. Dit om het ‘eenvoudig’ en niet verwarrend te maken;)

Inhoudelijk bleef het product voornamelijk hetzelfde. Dezelfde wijn maar dan in andere zakken.

;

Essentie bij de omvorming van WCO naar GRP

De wijzigingen van WCO naar GRP hebben voornamelijk betrekking op het invoeren van de elektronische procedure, het verduidelijken van de reeds bestaande regels en de codificatie van rechtspraak. Centraal in de GRP wetgeving staat het detecteren, opvolgen en remediëren van de onderneming in moeilijkheden.

In essentie maakt de GRP het mogelijk dat een onderneming met schulden zijn schuldeisers een voorstel doet om over te gaan tot de sanering van de schulden. Het voorstel kan een percentage herleiding van de schulden inhouden, maar ook een andersoortige regeling, zoals een betalingsregeling, of een debt for equity swap. De mogelijkheden zijn in principe onbegrensd.

De schuldeisers kunnen worden ingedeeld in klassen. Elke klasse krijgt een voorstel. Er mag een onderscheid in de voorstellen zijn. De klassen mogen vervolgens stemmen over het voorstel dat ze ontvingen. Als schuldeisers het voorstel bij meerderheid accepteren, is het voorstel aangenomen en kan het worden bekrachtigd en uitgevoerd.

Wat de GRP-wet aantrekkelijk maakt voor de onderneming als zijnde de schuldenaar dat is het feit dat schuldeisers kunnen gedwongen worden tot aanvaarding van het voorstel tot reorganisatie, zelfs als bepaalde klassen of schuldeisers tegenstemmen en dus absoluut het voorstel niet willen accepteren. Zelfs ook dan kunnen de neezeggers van rechtswege gedwongen worden tot aansluiting bij diegene die het voorstel aanvaarden. Het feit dat de wetgeving dit voorziet kan, in belang van de onderneming-schuldenaar, zeer ‘aantrekkelijk’ worden voorgesteld aan de schuldeisers. De perspectieven bij een faillissement zijn voor veel schuldeisers vaak nog slechter (zelfs nihil). Een voorstel tot GRP ‘gerechtelijke reorganisatie’ kan daarom snel gunstiger lijken voor de schuldeisers. ProfiConsult stelt daarvoor naar de schuldeisers toe op een eenvoudige wijze als toets de vergelijking tussen een faillissementsscenario en het voorstel tot reorganisatie.

Het doet er niet toe dat een faillissement van de onderneming juridisch mogelijk zou zijn. Als blijkt dat een activiteit kan worden gered dan is GRP in alle redelijkheid te overwegen. Is een schuldeiser bij faillissement slechter af dan bij het GRP-voorstel wat hem werd gedaan, dan kan hij in redelijkheid niet weigeren. Doet de schuldeiser dat wel, dan kan een verzoekschrift worden gericht tot de rechtbank en kan deze rechtbank de schuldeiser overrulen. Tegen de uitspraak kan de schuldeiser geen verzet aantekenen, enkel hoger beroep is mogelijk. (tot zover de rechten en vrijheden van ondernemers binnen een ‘rechtstaat’….)

De opening van de gerechtelijke reorganisatie kan worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In geval het gaat om een vrij beroeper dan wordt de Orde of het Instituut op de hoogte gebracht.

Bij de opening van de GRP-procedure moet de onderneming in moeilijkheden haar schuldeisers hiervan binnen de 8 dagen individueel in kennis stellen. Deze kennisgeving kan gebeuren via een elektronisch bericht. Hierbij moet de lijst van schuldeisers en hun totale vordering, de hoedanigheid van bijzondere schuldeiser en de bezwaarde goederen worden toegevoegd. De mededelingen moeten in het register worden geplaatst door de onderneming die de schuldenaar is. Elke opschorting van schuldvordering die opgenomen is in het register kan door elke belanghebbende worden betwist.

;

Gevolgen van de opschorting

Tijdens de duur van de opschorting tot betaling kan voor elke schuldvordering in de opschorting géén tenuitvoerlegging worden voortgezet of aangewend. De gekende schuldvorderingen worden als het ware “bevroren”.

Om te vermijden dat, enerzijds, misbruik wordt gemaakt van de procedure van gerechtelijk reorganisatie en, anderzijds, aanzienlijke kosten zich opstapelen, wordt er evenwel een uitzondering op het voormelde principe ingevoerd in het geval dat er voorafgaand was overgegaan tot een beslagprocedure en dat deze laatste zich in een ver gevorderd stadium bevindt.

De schuldenaar kan tijdens deze periode van opschorting wel in faillissement worden gedagvaard, maar niet failliet worden verklaard. Een rechtspersoon kan tijdens deze periode niet gerechtelijk worden ontbonden. Als kers op de taart… de periode van de opschorting kan onder bepaalde voorwaarden door de rechtbank worden verlengd. Als schuldeiser sta je met de rug tegen de muur…

Om de continuïteit van de onderneming zoveel als mogelijk te beschermen worden de schuldvorderingen in opschorting niet in aanmerking genomen bij overheidsopdrachten en worden ze niet opgenomen in attesten van de RSZ en de belastingen. Voor de onderneming met problemen is dat goed nieuws, voor buitenstaanders kan dat iets anders liggen…

Daarenboven kunnen schuldvorderingen in de opschorting vrijwillig betaald worden indien de betaling vereist is voor de continuïteit van de onderneming. De tegenstelbaarheid van betalingen gedaan tijdens de periode van opschorting kan niet meer worden betwist bij een eventueel later faillissement. Deze bepaling is onmisbaar: zonder die bepaling zou de schuldenaar geen krediet meer kunnen krijgen laat staan leveringen tijdens de periode van opschorting.

PROFICONSULT 

;

Wat kan ProfiConsult voor mij betekenen indien ik geen reorganisatie wens?

Ik wil bij voorkeur gewoon de onderneming stopzetten met zo min mogelijk kleerscheuren.

Mogelijk heb je achterstand bij de sociaal kas? Indien de sociaal kas (RSZ) een vordering op je heeft dan wordt het in theorie niet vanzelfsprekende om je ziekenkas in orde te brengen. Met onze bijstand is je sociaal recht in de daadwerkelijke praktijk vlot weer hersteld.

Zakelijke schulden? In de meeste dossiers kunnen we de zaakvoerder bevrijden van schulden of op z’n minst kunnen we de ondernemer afschermen tegen schuldeisers en invorderingen, zelfs indien het tot een faling komt.

Persoonlijke schulden? De mogelijkheden inzake jouw bescherming zijn moeilijk in te schatten zonder dat we kennis hebben van het dossier. De grootste uitdaging vormt hoe dan ook de bescherming tegen een eventueel loonbeslag. Het kan 2 maand in beslag nemen om je af te schermen. Maar zelfs indien er reeds beslag werd gelegd bij de bron van uitbetaling, dan nog kunnen we dat stopzetten. Het behoeden tegen beslag op bankrekeningen, voertuigen en zo meer dat is veel eenvoudiger om stop te zetten.

Bij faling, ongeacht wat de uitspraak van de rechtbank inhield, zelfs wanneer de rechter een beroepsverbod uitsprak, steeds kan je heropstarten als ondernemer.

Lagere sociale lasten en een voordelige belastingaanslag? Met de juiste structuur betaal je tot 50% minder sociale lasten en je belasting aanslag wordt herleid tot maximaal 10%.

Een faling en je wil niet heropstarten? Bij stopzetting of faling van de onderneming kunnen we de ondernemer begeleiden naar een vervangingsinkomen van minimaal 14.800 euro per jaar

;

Kostenplaatje van een ProfiConsult dienstverlening?

Mijn onderneming van de hand doen of bescherming genieten tegen schuldeisers, wat betaal ik als ondernemer voor een goeie oplossing?

 

ProfiConsult biedt 3 oplossingen

Oplossing 1: Je hebt een onderneming die op heden nog een economische waarde heeft en je wil deze verkopen? In dat geval zijn we bij ProfiConsult mogelijk de belangstellende partij als koper of als investeerder.

Oplossing 2: Je wenst te blijven ondernemen vanuit je huidige onderneming maar deze onderneming ervaart tijdelijke problemen. Je wenst even een adempauze zodat je kan reorganiseren en voorkomen dat schuldeisers of contractanten jouw onderneming zouden blokkeren met bijvoorbeeld een uitvoerbaar beslag. In dat geval kunnen we de onderneming bijstand verlenen en volledig beschermen. We verstrekken deze dienst in z’n totaliteit voor een forfaitaire investering van 7.000 euro. Of we verstrekken een deel van onze diensten aan kleinere bedragen, dit volgens regie en naar keuze van de ondernemer, onze cliënt.

Bonus!Wat je als ondernemer investeert bij de oplossing kan je recupereren dankzij de support van de overheid. Een ganse gerechtelijke reorganisatie (WCO – GREO procedure) vraagt dus wel een investering die je als ondernemer met een vooruit betaling voldoet maar het kost je dus uiteindelijk geen geld.

Oplossing 3: je onderneming lijkt zich naar jouw beleving reeds te bevinden in een onherstelbare palliatieve fase. Je overweegt de onderneming stop te zetten of over te dragen. Bij voorkeur wens je dit hoofdstuk in je leven af te sluiten zonder het dragen van negatieve verantwoordelijkheden. Openstaande schulden en verantwoordelijkheden die jou zorgen baren daar wil je van verlost worden. Ook wanneer je deze keuze maakt kunnen we de last van je schouders nemen. Voor een forfaitaire investering van 8.000 euro behandelen we dit prioritair. Wanneer er volgens jouw geen urgentie is en we mogen deze opdracht afhandelen binnen de 12 weken dan verkrijgt u een voordeeltarief waarbij je slechts 6.000 euro hoeft te voldoen. (ook deze investering kan je als ondernemer recupereren via de overheid)

Wat is bij oplossing 3 allemaal inbegrepen ?:

  • Het opstellen van alle stukken en de voorbereiding tot vereiste publicatie
  • De kosten van de legale publicaties
  • De RSZ schulden, ten laste van de onderneming en de ondernemer, overnemen of een schikking treffen met de overheid
  • Eventuele BTW-schulden die door de onderneming werden aangegaan, overnemen of een schikking treffen met de overheid
  • Overname van de openstaande vorderingen die contractanten hebben op uw onderneming, of dadingsovereenkomsten opstellen met de betrokken partijen
  • Vorderingen die de fiscus heeft op de onderneming, overnemen of een schikking treffen met de overheid
  • We verstrekken de ondernemer een vrijwaring van pauliaanse vordering
  • Vrijwaring van de bestuurder, dit overeen gans de periode van het gevoerde mandaat

Wat is bij oplossing 3 niet inbegrepen ? :

  • Indien de bestuurder van de onderneming onrechtmatige handelingen heeft gesteld of zich onrechtmatig heeft verrijkt dan is de kans groot dat daar geen negatieve gevolgen van komen, maar garanties heb je natuurlijk niet (een mantel van liefde die onrechtmatige handelingen afdekt dat is niet inbegrepen) Je dient als ondernemer te weten: Een externe boekhouder(-fiscalist) heeft bij uitoefening van het beroep in sommige gevallen een meldingsplicht. Een externe boekhouder(-fiscalist) kan door de overheid mede aansprakelijk worden gesteld indien hij/zij geen melding maakt van manco’s waarop men stuit. ProfiConsult is niet onderworpen aan dergelijke meldingsplicht. De cliënt heeft bijgevolg de garantie dat we hoogst discreet kunnen opereren. Maar dit neemt niet weg dat de ruime oplossingen die wij bieden toch steeds in overeenstemming zijn met de wetgeving van het land waaruit we werken.

Bonus!: Elk van deze 3 oplossingen geeft recht op een bonus waarbij een extra dienst kan verkregen worden aan voordeeltarief. Als cliënt hebt je recht op 1 van de onderstaande bonussen:

– Stel, je wil niet alleen het zakelijk verleden maar ook je huidige vennootschap afsluiten om dan met hernieuwde kracht door te starten. In dat geval kan je via ProfiConsult voor slechts 1.500 euro een nieuwe vennootschap oprichten. (een vennootschap waarmee je meteen bevrijd bent van 3 jaar oprichtersaansprakelijkheid. Reeds van bij aanvang geniet je ook meteen  van een fiscale optimalisatie waardoor je ook in de toekomst haast geen belasting meer hoeft te voldoen)

– Indien je sociale rechten niet meer in orde zijn (bijvoorbeeld ten gevolge van onbetaalde sociale bijdragen) De kans is dan zeer groot dat je geen werk ongeschiktheidsuitkering kan verkrijgen, vaak kan je dan zelfs de medische kosten niet eens vergoed krijgen (zelfs wanneer men als ex-ondernemer in loondienst gaat werken blijkt vaak het sociaal recht herstellen via het RIZIV een probleem) Ongeacht hoe groot dat probleem mag zijn, we herstellen jouw sociaal recht voor slechts 500 euro!

– Na een carrière als ondernemer wens je nu een sociale uitkering? We zijn bereid je bij te staan zodat je jaarlijkse minimaal 14.400 euro ontvangt. Om dit legaal sociaal recht op te zetten rekenen we slechts 3.000 euro. (een aardig detail: Naar Belgisch recht kan je in combinatie met deze 14.400 euro tevens opnieuw aan de slag gaan als ondernemer. Niet alleen geniet je nu als ondernemer een basisinkomen, je geniet tevens ook van verlaagde sociale lasten!)

;

Uw inkijk bij Greo Academy

Waarom als ondernemer een beroep doen op Proficonsult?

Waarom als ondernemer een beroep doen op ProfiConsult? ProfiConsult onderhandeld diplomatiek en respectvol met alle schuldeisers en contractanten. We trachten steeds om alle betrokken partijen te laten inzien dat het niet alleen een collectief belang maar ook...

Wie kan er gebruik maken van de gerechtelijke organisatie?

Wie kan er gebruik maken van de gerechtelijke organisatie?Wat is het toepassingsgebied en wat bedraagt de draagwijdte? Met de bedoeling van een minnelijk akkoord te bewerkstelligen met één of meerdere schuldeisers, ofwel een globaal akkoord met alle schuldeisers,...

Reorganisatie Plan

De kennisgeving aan schuldeisers en de reactie van schuldeisers bij kennisname van de kennisgeving moet ‘snel’ gebeurenIn de periode van opschorting moeten de schuldeisers binnen een termijn van 8 dagen individueel in kennis worden gesteld. De schuldeisers die het...

Rol van de Accountant

Rol van de AccountantBij het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie moet een staat van activa en passiva worden toegevoegd. Bij de herziening van de insolventiewetgeving sinds 1 mei 2018 moet deze staat van activa opgesteld worden met bijstand van een externe...

Voordelen en aandachtspunten bij een GRP

Voordelen en aandachtspunten bij een GRP.Als ondernemer kan je zelf het volledig beheer van de onderneming en goederen behouden, op voorwaarde dat de gedelegeerd rechter op de hoogte wordt gehouden van de toestand van de onderneming. De onderneming geniet tijdelijke...

Proactieve identificatie, uw redding van de ondergang!

Proactieve identificatie, uw redding van de ondergang!Proactieve actie inzake GRP, daarmee bedoelen we dat er middelen tot identificatie kunnen ingezet worden die de beginnende moeilijkheden bij ondernemingen reeds tijdig in kaart brengen. Deze middelen en...

Gevolgen bij de neerlegging van het verzoekschrift

Gevolgen bij de neerlegging van het verzoekschrift.De GRP wet heeft als doel buiten een faillissement om de schulden op de balans van de onderneming financieel te reorganiseren en herstructureren door middel van een akkoord met de leveranciers en contractanten....

Heb je een andere vraag?

Mail ons 

of bel ons — +32 488 10 86 83

12 + 8 =

Of maak uw online afspraak hier