+32 488 10 86 83 info@greo.be

Cijferberoeper / economische beroepsbeoefenaar heeft een aansprakelijkheid?

Onder economische beroepsbeoefenaars verstaan we: Bedrijfsrevisoren, Externe accountants, Externe belastingconsulenten, Externe erkende boekhouders, Externe erkende boekhouders fiscalisten.

 

  1. Er is voor de economisch beroepsbeoefenaar vooreerst een verplichting om gewichtige en overeenstemmende feiten, die de continuïteit van de onderneming van hun cliënt in gevaar brengen, te melden aan de onderneming. De accountants dienen de onderneming op een omstandige wijze in te lichten, in voorkomend geval via het bestuursorgaan. (art. 10 WCO) Aangewezen is het voor de economisch beroepsbeoefenaar om aantoonbaar de onderneming te informeren als het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal. (we adviseren de ‘cijferberoepen’ dan ook om hun cliënten niet louter ‘mondeling’ te informeren. Cliënten die in problemen dreigen te raken durven voor de rechtbank al eens selectief geheugenverlies te leiden…
  2. Neemt men vanuit de onderneming (het bestuursorgaan of de verantwoordelijke vertegenwoordiger) geen actie binnen de maand nadat men werd in kennis gesteld door de economische beroepsbeoefenaar (treft men niet de nodige maatregelen om de continuïteit van de onderneming voor een minimumduur van twaalf maanden te waarborgen) dan kan (= geen verplichting) de rechtbank hierover ingelicht worden door de externe accountant, de externe belastingconsulent of de bedrijfsrevisor (elk economisch beroepsbeoefenaar kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel schriftelijk inlichten). In dat geval is artikel 458 van het Strafwetboek (= schending beroepsgeheim) niet langer toepasselijk. (art. 10 WCO)
  3. Verder kan de rechter in het kader van het handelsonderzoek rechtstreeks inlichtingen inwinnen over de debiteur: De rechter mag bij de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkend boekhouder, de externe erkend boekhouder fiscalist en de bedrijfsrevisor van de schuldenaar, inlichtingen inwinnen nopens de aanbevelingen die zij gedaan hebben aan de debiteur (schuldenaar) en in voorkomend geval, nopens de maatregelen die genomen zijn om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Ook hier is artikel 458 van het Strafwetboek niet van toepassing (art. 12 WCO)
  4. Voor 1 augustus 2013 (oude WCO wetgeving) diende de debiteur o.a. een staat van actief en passief neer te leggen alsook een begroting met een schatting van inkomsten en uitgaven voor ten minste de duur van de opschorting. In het verleden kon de debiteur (binnen de oude wetgeving) dit zelf opstellen. Heden dienen beide verslagen evenwel te worden opgesteld onder toezicht van een revisor/externe accountant-boekhouder/erkend boekhouder fiscalist. (Een begroting met een schatting van de inkomsten en uitgaven voor ten minste de duur van de gevraagde opschorting, opgesteld met de bijstand van een externe accountant, een externe erkende boekhouder, een externe erkende boekhouder-fiscalist of een bedrijfsrevisor; op advies van de Commissie voor boekhoudkundige normen kan de Koning een model opleggen van geraamde begroting (art. 17 WCO) Een boekhoudkundige staat die het actief en het passief weergeeft en een resultatenrekening die maximum drie maanden oud is, opgesteld onder toezicht van een bedrijfsrevisor, een externe accountant, een externe erkend boekhouder of een externe erkende boekhouder fiscalist).