+32 488 10 86 83 info@greo.be

Als gefailleerde zit ik volledig geblokkeerd of kan ik toch nog handelingen stellen tijdens en na de faillissementsprocedure?

Verbintenissen die je als gefailleerde aangaat, tijden en na het vonnis van faillietverklaring, zijn geldig en kunnen blijven bestaan. Ze hoeven geen gevolgen te hebben voor de curator of voor de schuldeisers in het faillissement.

Je kan dus bijvoorbeeld een overeenkomst aangaan tijdens de faillissementsprocedure, maar je dient de inkomsten of uitgaven die ontstaan zijn na het vonnis van faillietverklaring volstrekt gescheiden te houden van de onderneming die in faillissement gaat. Zeker niet de rekening betrekken van de failliete onderneming! Juridisch spreekt men van de niet-tegenwerpelijkheid van de rechtshandelingen (en de daaruit ontstane verbintenissen) aan de boedel.

In theorie zit je dus goed en hoef je geen ellende te verwachten. Maar in de praktijk is voorzichtigheid geboden wanneer je tijdens een faillissement handeling stelt of blijft stellen vanuit een nieuwe onderneming. Zeker wanneer het eerdere faillissement is ontstaan in persoonlijke naam, het mogelijk destructieve karakter van een persoonlijke faling mag je niet onderschatten.(er zijn situaties waarin een persoonlijke faling wel aangewezen is maar dit dient zeer doordacht te gebeuren)

Daden van koopmanschap waarbij je in dezelfde sector doorstart, als waar je recent een faling had, worden soms met argusogen bekeken en opgevolgd. Je zou niet de eerste zijn en je zal beslist niet de laatste zijn die inkomsten op privérekeningen geblokkeerd weet in navolging van een persoonlijke faling. In theorie mogen inkomsten die ontstaan zijn na de faling niet in beslag genomen worden en zeker niet wanneer die inkomsten komende zijn van een uitkering. Als je tijd hebt en het bedrag dat op de rekening staat is voldoende groot om alweer eens te delen met een raadsman en justitie… dan kan je natuurlijk in bezwaar gaan bij een rechtbank, dit in poging de gelden (deels) vrij te krijgen. Is je tegenpartij een curator of een privaat schuldeisers dan dan maak je een behoorlijke kans maar is je tegenpartij een procureur of onderzoeksrechter dan wens ik je veel succes…

Er zijn natuurlijk mogelijkheden zat om op een veilige manier door te starten en beslagen op de meest uiteenlopende manieren te vermijden. Maar zoals steeds is een goede voorbereiding alles want nadien iets gaan bijsturen of repareren dat kost zuur geld.

Komt het ergens in je leven tot een faling, berust dan niet passief door alle schulden met rust laten. Je kunt namelijk de totale schuldenlast in een faillissement laten dalen door na het faillissementsvonnis gebruik te maken van de mogelijkheden tot schuldkwijtschelding. Dit staat los van de faillissementswet!

Ook de instanties voor sociale zekerheid van de zelfstandigen voorziet in bepaalde schuldkwijtscheldingen:

  1. Vrijstellingsmogelijkheden en kwijtschelding van de sociale vennootschapsbijdrage
  2. een algemene mogelijkheid, los van de gerechtelijke reorganisatie, om vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen te verrichten omwille van je aantoonbare behoeftigheid. Een faillissement, zeker van een eenmanszaak, vormt een belangrijk bewijs van behoeftigheid en economisch onvermogen.(laat deze kans niet aan je voorbij gaan wanneer je bvb een uitkering of andere diensten bij een OCMW wil verkrijgen)

Deze zonet toegelichte sociale procedures hebben als voordeel dat de totale schuld daalt en dat er nog rechten uit kunnen voortkomen. De sociale zekerheid is in een faillissement een bevoorrechte schuldeiser, dus is de procedure via je sociaal verzekeringsfonds een middel om de schade voor andere (achtergestelde) schuldeisers te verminderen. De schuldeisers komen dus mogelijk in een betere positie, dit verbetert dan ook je kansen bij het herstarten in dezelfde sector.

Ook de belastingen hebben een kwijtscheldingsprocedure voor belastingplichtigen in nauwe schoentjes.

Of een gefailleerde nog schulden mag betalen wanneer die dateren van voor het faillissement dat staat ter discussie. Als gefailleerde mag je natuurlijk wel vragen aan derde (familie, OCMW) om jouw sociale zekerheidsbijdragen te betalen als dat nodig is om sociale rechten uit de brand te slepen. Als de curator akkoord gaat dan mag de gefailleerde ook ‘zelf’ de openstaande facturen van socialezekerheidsbijdragen, die opgenomen werden in het faillissement, betalen zodat op die wijze de sociale rechten kunnen geblokkeerd worden. Hiertoe mag de gefailleerde enkel inkomsten aanwenden men verworven heeft na de faillietverklaring, of inkomsten aanwenden die afkomstig zijn van derde.

Gefailleerden hebben vaker dan anderen onbetaalde sociale bijdragen en daardoor last van de blokkering van volgende 2 rechten :

  1. het recht op terugbetaling van gezondheidszorgen (dokter, ziekenhuis, tandarts, apotheek, kinesitherapie, verpleging, enz..)
  2. het recht op een vervangingsinkomen als je niet kunt werken door ziekte of ongeval.(ook gekend als ziekte-uitkering of invaliditeitsuitkering) Werkonbekwaam en schulden aan de sociale zekerheid
Waar men vaak niet aan denk, socialezekerheidsbijdragen kunnen ook voldaan worden in een andere EU-lidstaat. Niet alleen is dat financieel meestal veel voordeliger, het hierbij verkregen sociaal recht is ook perfect overdraagbaar naar België. Dit vormt een alternatief op datgene wat we hierboven besproken hebben. Veel immigranten maken gebruik van deze Europese mogelijkheid en ook als gedupeerd Belgische ondernemer kan je daar gebruik van maken…